Tirgus efektivitātes palielināšanai

 

Katras stratēģijas izstrādē tiek pielietota profesio

nāla informācijas un lēmumu veidošanas analīzes metodika. Sniedzot pakalpojumus, Pasūtītājs saņem nepieciešamo pasākumu kopumu, ņemot vērā biznesa specifiku.

 

Priekšnosacījumi:

 

Katrā strādājošā uzņēmumā šobrīd pastāv liels daudzums potenciāli iespējamu un šķietami perspektīvu attīstības virzienu. Lielā variantu daudzuma pieejamība nevis atvieglo, bet gan apgrūtina optimālā varianta izvēli. Pareizo lēmumu skaits patiesībā ir neliels . Jo stingrāki tie finanšu parametri, kurus kompānija nevar pārkāpt, jo mazāk reāli pareizu lēmumu un lielākas iespējas pieļaut kļūdu.  Jo neprecīzāk tiek noteikti mērķi, jo mazāk efektīvi tiek izmantoti kompānijas resursi. Stratēģijas izstrāde ļauj veidot optimālo darbību kopumu ar augstu biznesa īpašnieku interesējošo rezultātu sasniedzamības ticamību.

 

 

 

Stratēģijas pamatnostādnes:

 

- Nodrošināt īpašnieku izvirzītos mērķu sasniegšanu;

- Atbilstība uzņēmuma reālajiem un pieejamajiem resursiem;

- Konkurences esamība

- Atbilstība gala pircēju uzvedības tendencēm un distribūcijas kanālu attīstībai.

 

Signāli kas liecina par  nepilnīgu stratēģiju:

 

- Kompānijas apgrozījums aug lēnāk, nekā tirgus segments (segmenti) kopumā;

- Vairāku preču/pakalpojumu atrašanās sortimentā tiek izskaidrota tikai ar pieradumu;

- Galveno konkurentu bizness aug straujāk ;

- Starp vadītājiem pastāv būtiskas domstarpības par prioritārajiem mērķiem un to sasniegšanas veidiem;

- Kompānijas šīsdienas darbības drīzāk ir kompromiss starp domstarpībām, nevis „lēmumu pieņēmējiem” paredzētas objektīvas un neapstrīdamas analīzes rezultāts;

- Jūs nevarat noformulēt objektīvus iemeslus, kāpēc parādās minētie signāli;

 

Ieguvumi:

  

- Izstrādes procesā Jūsu pieņēmumi tiks pārbaudīti ar profesionālas un objektīvas analīzes palīdzību.

- Padotie un biznesa partneri, kuriem būs jārealizē Jūsu plāni, nonāk pie vienota ar īpašnieku viedokļa.

- Korekti formulēti plāni ļauj analizēt kompānijas finansiālās iespējas.

 

Pakalpojumi:

  

- Visa veida stratēģiju izstrāde, ieviešana un atbalsts.

- Konkurētspējas audits.

- Tirdzniecības nodaļas darba efektivitātes palielināšana.

- Portfolio audits (preču/pakalpojumu sortimenta stipro/vājo pušu novērtējums, rekomendācijas uzlabojumiem);

- Tirdzniecības zīmju izstrādāšana, starta pozicionēšana un attīstības pārvalde.

- Jūsu konkurentu stipro/vājo pušu novērtēšana.

- Konkurences līmeņa un patēriņa tendenču novērtēšana tirgus segmentos un rekomendācijas par biznesa virzienu attīstības prioritātēm.

 

 

Tiem, kuri vēlas pie MUMS  pasūtīt stratēģijas izstrādes un ieviešanas pakalpojumus - rekomendējamā darbu secība pa posmiem:

 

1:iepazīšanās

 

Sākotnējā iepazīšanās ar pasūtītāja biznesu. Pasūtītājs saņem sākotnējos priekšlikumus par problēmu rašanās cēloņiem, kā arī detalizētu informāciju par to, ko tieši, kādos termiņos un par kādu cenu viņš saņems konsultantu darba rezultātā.

 

2:Tirgus analīze un stratēģijas izstrāde.

 

 Faktu analīze un sistematizācija, kuri saistīti ar:

    Kompānijas resursiem;

    situāciju tirgū;

    konkurentu resursiem;

    patērētāju uzvedību;

    citiem faktoriem, kurus būtu lietderīgi analizēt kvalitatīvai un pamatotai stratēģijas izstrādei.

Pasūtītājs saņem detalizētu tirgus analīzi un pasākumu uzskatījumu, kurus nepieciešams realizēt korporatīvo mērķu sasniegšanai, pilnībā atbilstošus saviem resursiem un situācijai tirgū.

 

3: Stratēģijas ieviešana.

  

Stratēģijas prezentācija galvenajiem kompānijas darbiniekiem, konstruktīvas apspriedes organizēšana ar iespējamiem papildinājumiem un korekcijām, uzticības radīšana izstrādātajai stratēģijai un vēlmes paušana maksimāli piedalīties tās realizācijā; kopā ar darbiniekiem tiek sastādīts detalizēts pasākumu uzskaitījums, to saistot ar termiņu grafiku un kompānijas atbildīgajām personām.

 

4: Stratēģijas realizācija.

 

 Konsultanti palīdz pasākumu praktiskajā realizācijā, kas formulēti un saskaņoti 3.posmā. Vienlaicīgi tiek veikta kontrole un nepieciešamā plānu korekcija.

 

 


 

Mūsu speciālisti sniegs Jums to pakalpojumu klāstu, kas vislabākajā veidā atbildīs Jūsu mērķiem, šodienas realitātei tirgū, Jūsu biznesa specifikai un Jūsu kompānijas reālajiem resursiem.

Mēs izstrādājam ne tikai nepieciešamās reformu iestrādnes, bet arī piedalāmies to ieviešanā ar tai sekojošajām organizatoriskajām izmaiņām līdz Jūs interesējošajam rezultātam.

Ar prieku sniegsim Jums informāciju par precīzu pakalpojumu saturu, cenu un izpildes procedūru.

Garantējam konfidencialitāti.

Jūs varat atstāt savas koordinātes – saziņas turpināšanai uz mūsu norādītajiem e-pastiem.

 

Uz sākumu