Konsultācijas - Metodika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šajā sadaļā Jūs uzzināsiet par tām metodēm, kura tiek pielietotas, lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus.

 

  • Metodes

    Kvantitatīvās, kvalitatīvās .... Vairāk

  • Situāciju analīzes metodes

    PEST, DIVS (SVID, SWOT), Zināšanu matrica .... Vairāk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primāro datu iegūšanas metodika un pielietojums

 

Mūsdienu prasībām atbilstoši tehniskie, tehnoloģiskie risinājumi un aprīkojums kvalitatīvai primāro datu iegūšanai, kā arī kvalificēts IT nodrošinājums.

 

Kvantitatīvās metodes:

        

    Tiešās intervijas

    Cilvēku aptaujas

    Telefonaptaujas

    Tiešās intervijas

    Elektroniskas intervijas (internetā vai ar e-pastu)

    Novērošana

    Pasta aptaujas

    Produktu un iepakojumu testi

 

Kvalitatīvās metodes

        

    Fokusa grupu diskusijas, mini grupas, ekspertu grupas, radošās grupas

    Padziļinātās intervijas

    Pāru intervijas

    Slēptais pircējs (Mystery Shopping)

    Produktu vai mārketinga ideju (t.sk. reklāmas) testi

    Etnogrāfiskās metodes (iekļautā novērošana, ikdienas dzīves izpēte)

 

Datorizētas intervijas (online)

 

Ar mobilā interneta pieslēgumu un intervijas gaitas kontroli tiešsaistē no centrālā servera. Piemēroti interviju veikšanai sabiedriskās vietās, cilvēku dzīvesvietās un darba vietās. Izmantotā tehnoloģija nodrošina augstu datu kvalitāti un pētījuma rezultāti ir pieejami nekavējoties.

 

  Uz sākumu


 

 

 Situāciju analīzes metodes

 

1.    PEST modelis (Political Economic Socio-cultural and Technologikal factors). Ir ļoti svarīgi, lai organizācija uzskaita un pārrauga savu uzņēmējdarbības vidi, pirms sākt ieviest kādu no tirdzniecības procesiem. „Patiesībā, vides analīzei jābūt nepārtrauktai un jāpiedalās visos plānošanas aspektos”. PEST modeļa darbību var apskatīt 1.attēlā.

 

 

1.attēls PEST modelis

  

2.    SWOT analīze (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). Stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze (latviešu valodā to mēdz dēvēt par SVID vai DIVS analīzi). Šajā gadījumā tiek revidētas visas uzņēmumā ar topošo ideju vai procesu stipro vējo pušu iespējamība. Stipro vājo pušu analīzes modelis varētu būt tāds, kāds ir attēlots 2.attēlā. DIVS analīzē mēs izmantojam biznesa procesu modelēšanas metodiku.

 

2.attēls SVID

 

3.    Cēloņu seku diagramma (fishbone). Tiek pielietota, lai atrastu problēmu cēloņus un grupētu tos noteiktās kategorijās.

 

3.attēls ZIVS

 

4.    Kā-Kā diagramma. Šī diagramma parādā procesa izpildes diagrammu, jeb problēmas risinājumu detalizācijas pakāpi ar atkārtotu jautājumu katrā no līmeņiem „KĀ”. Hierarhija ilustrē četrus līmeņus. Katrā līmenī jautājot „Kā”, ir jāatrod risinājums.

 

4.attēls Kā-Kā diagramma

 

5.    Izkliedes diagramma. Šo diagrammu ir iespējams izmantot ne tikai apkopojot datus par konkurentu un sava uzņēmuma atrašanās vietu tirgū, kā tas redzams 7.attēlā, bet arī risku koordinātās, jeb kādi ir augsta iespējamības riski, un kādi ir zemas iespējamības riski, principā šāda tipa diagramma ļauj novērtēt uzņēmumam datus, kas apskatīti ar diviem lielumiem x y koordinātu asī.

 

5.attēls Izkliedes diagramma – atrašanās vieta tirgū.

 

6.    Know-How karte. Šī karte parāda uzņēmuma spēju un zināšanu līmeni, tādejādi dodot iespēju pieņemt lēmumu par to, kādas zināšanas un spējas ir jāattīsta, lai paaugstinātu uzņēmuma efektivitāti un produkta kvalitāti.

 

6.attēls – Zināšanu matrica

 

7.    Procesu plūsmas karte. Nodrošina iespēju izsekot procesu gaitai.

 

7.attēls Plūsmas karte.

 

 Uz sākumu