Konsultācijas - Personāla vadībā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbaspēka potenciāla attīstība

 

Priekšnosacījumi:

 

Uzņēmuma stratēģisko uzdevumu un mērķu sasniegšana ir uzticēta realizēt tās personālam. Tāpēc personāla pārvalde ir viena no galvenajiem stratēģiskās pārvaldes elementiem. Cilvēciskais potenciāls ir viens no svarīgākajiem un galvenajiem iekšējiem resursiem kā arī uzskatāma kā galvenā kompānijas izdevumu pozīcija.

 

Bez investīcijām profesionālā cilvēkresursu potenciāla attīstības organizēšanā nevar iztikt. Neuzmanība pret uzņēmuma svarīgāko resursu – darbinieku – vēlāk izmaksās daudz dārgāk, nekā tas var šķist pirmajā brīdī, tāpat arī nemitīga kadru mainīšanās, to nepietiekams profesionālisms un biznesa īpašnieka varonīgie pūliņi likvidēt sekas. Tādā veidā atdeve no investīcijām cilvēciskajā potenciālā kompānijā ir pilnībā atkarīga no Jūsu spējām savlaicīgi apzināties nepieciešamību pēc sistemātiskas un profesionālas pieejas personāla attīstībai.

 

 

 

Tāpēc optimālais risinājums ir profesionālu pakalpojumu izmantošana uz „outsourcing” nosacījumiem. Šī metode ļaus Jums „nopirkt” tieši to pasākumu kopumu, kurš ir optimālais, ņemot vērā Jūsu situāciju.

 

Mūsu pakalpojumi personāla potenciāla attīstībai:

 

  -Strādājošo darbinieku un vadītāju diagnostiska novērtēšana par atbilstību ieņemamajam amatam. Balstoties uz veikto novērtējumu, var izdarīt secinājumus par pašreizējo atbilstību amatam, iespējamās neatbilstības cēloņiem (piemēram: Nepieciešamo zināšanu trūkums. Personīgo īpašību neatbilstība amata prasībām.) un perspektīvām strādāt esošajā amatā, izaugsmi karjerā.

     Ieguvumi: objektīva aina par kadru nodrošinājumu un tā atbilstību jūsu stratēģisko mērķu un uzdevumu sasniegšanā.

 

- Darbinieku un vadītāju reālās slodzes audits. Kas nodrošina gan psiholoģisko gan fizisko noturību atbilstošajam amatam.

    Ieguvumi: izpratne par papildus darbinieku piesaistīšanas lietderību.

 

 

- Esošo biznesa procesu efektivitātes audits: ļauj atklāt neefektīvos, jeb aklos punktus biznesa procesos, kuri aprij uzņēmuma resursus, kā arī – to cēloņus un novēršanas veidus.

    Ieguvumi: izpratne par biznesa procesu lietderību un efektivitāti noteiktajam mērķim.

 

 

- Nepieciešamības pēc personāla noteikšana: Iepriekšējo darbību rezultātu, kā arī biznesa attīstības plānu summēšana.

    Ieguvumi: izpratne par iekšējo un ārējo personāla resursu nepieciešamību.

 

- Nodrošinājums ar kadriem, personāla atlase un pieņemšana sadarbojoties ar klientu nodrošinot biznesa procesu nepārtrauktību un vienlaidību, ekonomējot Uzņēmuma kopējo resursu patēriņu.

    Ieguvumi: nepieciešamo kadru iegūšana un efektīva biznesa funkciju izpilde nākotnē.

 

- Karjeras sistemātiskās plānošanas: ja nav perspektīva  individuālā plāna perspektīvākajiem darbiniekiem, tad tas samazina viņu motivāciju, palielina kadru aizplūšanu un noved pie nepamatotas dārgu speciālistu piesaistīšanas no malas.

    Ieguvumi: samazināti izdevumi uz kadru efektīvu pielietojuma rēķina, paaugstinās speciālistu motivācija.

 

- Personāla apmācības organizācija atbilstoši nepieciešamajām svarīgākajām kompetencēm un kompānijas attīstības plāniem: ļauj efektīvi un sistemātiski pieiet samērā lielus budžeta līdzekļus patērējošajai cilvēciskā potenciāla attīstībai, jo ir saprotams, kuru, ko un kāpēc apmācīt.

    Ieguvumi: mērķtiecīga personāla kvalifikācijas paaugstināšana.

 

- Personāla atestācijas sistēmas ieviešana: ļauj paaugstināt darbinieku un vadītāju darbības novērtējuma objektivitāti.

    Ieguvumi: paaugstinās darba efektivitāte un personāla motivācijas līmenis.

 

- Personāla materiālās un nemateriālās motivācijas sistēmas attīstība: visa veida apbalvojumu un sodu sistēmas sakārtošana.

    Ieguvumi: personāla motivācijas pastiprināšanās.

 

- Korporatīvo reglamentu formalizācija: jānofiksē visoptimālākā to vai citu biznesa procesu izpildes kārtība un nosacījumi. Jo augstāks konkurences līmenis, jo lielāku nozīmi panākumiem iegūst ne tas, ko dara darbinieki, bet gan tas, kā viņi to dara.

    Ieguvumi: uzlabojas kontrole pār personāla darbībām, paaugstinās darba kvalitāte, samazinās personāla adaptācijas laiks.

 

- Mērķtiecīga korporatīvās kultūras veidošana: tieši korporatīvā kultūra nosaka Jūsu darbinieku uzvedības modeli tajos gadījumos, kad darbības nevar efektīvi kontrolēt.

    Ieguvumi: darbinieki dara to, kas Jūs interesē;

 

Optimāli izmainīt personāla uzvedību Jūsu interesējošā virzienā var tikai secīgi likvidējot problēmu cēloņus.

 

 


 

Mūsu speciālisti sniegs Jums to pakalpojumu klāstu, kas vislabākajā veidā atbildīs Jūsu mērķiem, šodienas realitātei tirgū, Jūsu biznesa specifikai un Jūsu kompānijas reālajiem resursiem.

Mēs izstrādājam ne tikai nepieciešamās reformu iestrādnes, bet arī piedalāmies to ieviešanā ar tai sekojošajām organizatoriskajām izmaiņām līdz Jūs interesējošajam rezultātam.

Ar prieku sniegsim Jums informāciju par precīzu pakalpojumu saturu, cenu un izpildes procedūru.

Garantējam konfidencialitāti.

Jūs varat atstāt savas koordinātes – saziņas turpināšanai uz mūsu norādītajiem e-pastiem.

 

Uz sākumu